Qurana2018

Kur’an

001. Al-Fatiha – Pristup
002. Al-Bekare – Krava
003. Ali Imran – Imranova porodica
004. An-Nisa‘ – Žene
005. Al-Ma’ide – Trpeza
006. Al-An’am – Stoka
007. Al–A’raf – Bedemi
008. Al–Anfal – Plijen
009. At–Tevba – Pokajanje
010. Yunus – Junus
011. Hud – Hud
012. Yusuf – Jusuf
013. Ar–Ra’d – Grom
014. Ibrahim – Ibrahim
015. Al–Higr – Hidžr
016. An–Nahl – Pčele
017. Al–Isra‘ – Noćno putovanje
018. Al–Kahf – Pećina
019. Maryam – Merjema
020. Ta ha – Taha
021. Al–Anbiya – Vjerovjesnici
022. El–Hagg – Hadždž
023. Al–Mu’minun – Vjernici
024. An–Nur – Svjetlost
025. Al–Furqan – Furkan
026. Aš–Šu’ara‘ – Pjesnici
027. An–Naml – Mravi
028. Al–Qasas – Kazivanje
029. Al–’Ankabut – Pauk
030. Ar–Rum – Bizantinci
031. Luqman – Lukman
032. As–Sagda – Padanje ničice
033. Al–Ahzab – Saveznici
034. Saba‘ – Saba
035. Fatir – Stvoritelj
036. Ya Sin – Jasin
037. As–Saffat – Redovi
038. Sad – Sad
039. Az–Zumar – Skupovi
040. Al–Mu’min – Vjernik
041. Fussilat – Objašnjenje
042. Aš–Šura – Dogovaranje
043. Az–Zuhruf – Ukras
044. Ad–Duhan – Dim
045. Oni koji klece – Al–Gatiya
046. Al–Ahqaf – Ahkaf
047. Muhammad – Muhammed
048. Al–Fath – Pobjeda
049. Al–Hugurat – Sobe
050. Qaf – Kaf
051. Ad–Dariyat – Oni koji pušu
052. At–Tur – Gora
053. An–Nagm – Zvijezda
054. Al–Qamar – Mjesec
055. Ar–Rahman – Milostivi
056. Al–Waqi’a – Dogadaj
057. Al–Hadid – Gvožđe
058. Al–Mugadala – Rasprava
059. Al–Hašr – Progonstvo
060. Al–Mumtahina – Provjerena
061. As–Saff – Bojni red
062. Al–Gumu’a – Petak
063. Al–Munafiqun – Licemjeri
064. At–Tagabun – Samoobmana
065. At–Talaq – Razvod braka
066. At–Tahrim – Zabrana
067. Al–Mulk – Vlast
068. Al–Qalam – Kalem
069. Al–Haqqa – Čas neizbježni
070. Al–Ma’arig – Stepeni
071. Nuh – Nuh
072. Al–Ginn – Džinni
073. Al–Muzzammil – Umotani
074. Al–Muddattir – Pokriveni
075. Al–Qiyama – Smak svijeta
076. Ad–Dahr (Al–Insan) – Vrijeme (Čovjek)
077. Al–Mursalat – Poslani
078. An–Naba‘ – Vijest
079. An–Nazi’at – Oni koji čupaju
080. Abasa – Namrštio se
081. Et–Takwir – Prestanak sjaja
082. Al–Infitar – Rascjepljenje
083. Al–Mutaffifun – Oni koji pri mjerenju zakidaju
084. Al–Inšiqaq – Cijepanje
085. Al–Burug – Sazviježda
086. At–Tariq – Danica
087. Al–A’la – Svevišnji
088. Al–Gašiya – Teška nevolja
089. Al–Fagr – Zora
090. Al–Balad – Grad
091. Aš–Šams – Sunce
092. Al–Layl – Noć
093. Ad–Duha – Jutro
094. Al–Inširah – Širokogrudost
095. At–Tin – Smokva
096. Al–Alaq – Ugrušak
097. Al–Qadr – Noć Kadr
098. Al Beyyina – Dokaz jasni
099. Az–Zilzal – Zemljotres
100. Al–Adiyat – Oni koji jure
101. Al–Qari’a – Smak svijeta
102. At–Takasur – Nadmetanje
103. Al–’Asr – Vrijeme
104. Al–Humaza – Klevetnik
105. Al–Fil – Slon
106. Qurayš – Kurejšije
107. Al–Ma’un – Davanje u naruč
108. Al–Kawtar – Mnogo dobro
109. Al–Kafirun – Nevjernici
110. An–Nasr – Pomoć
111. Al–Lahab – Plamen
112. Al–Ihlas – Iskrenost
113. Al–Falaq – Svitanje
114. An–Nas – Ljudi